Dotări

Dotarea / arii curriculare – cu mijloace moderne de învăţământ

  Aria curriculară limbă şi comunicare:

 • Limba română: dictionare, carte şcolară, studii critice, portofolii.
 • Limbile moderne: CD-uri, casete audio şi video, casetofoane, dicţionare, albume, manuale pentru pregătirea examenelor.
  Aria curricularã matematicã si stiinte:

 • Matematică: instrumente, corpuri geometrice, culegeri, softuri educationale.
 • Fizică: videoproiector, truse de experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, culegeri.
 • Chimie: reactivi, sticlărie, tabel periodic, planşe, portofolii, culegeri, În laboratorul de chimie a fost instalat un videoprotector şi o tablă interactivă.
 • Biologie: planşe, mulaje, etc.
  Aria curricularã om şi societate:

 • Istorie: hărţi, cărţi.
 • Geografie: hărţi, cărţi, atlase, albume, globuri, planşe.
 • Ştiinţe socio-umane: fond de carte, portofolii, planşe.
  Aria curricularã Arte:

 • Educaţie plastică: albume artă, cărţi de cultură şi civilizaţie, de istoria artei.
 • Educaţie muzicală: casetofon, CD-uri.
  Aria curricularã educatie fizicã şi sport:

 • sală de sport dotată cu aparatură şi materiale sportive moderne.

A fost instalat în cancelarie un calculator cu conectare la internet, posibilitate de imprimare a materialelor prin serox şi utilizare scanner – pentru utilizare profesori.

Dotări şi Investiţii

  Prin ordinele MEdCT 4762,4726,4763,4764/ 2006 şi ordin 330/2007 s-a completat dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, sali de sport şi biblioteca şcolii

 • igienizare în toate sălile de clasă
 • dotarea cu calculatoare de ultimă generaţie în secretariat şi contabilitate.
 • dotarea şcolii cu un videoproiector şi un Laptop.
 • materiale didactice pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie şi sala de sport.
 • bibloteca a fost dotată cu volume noi de cultură generală cât şi de specialitate

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculumului în dezvoltare localã.

Acţiunile cu caracter extraşcolar, culturale, sportive sunt prezentate mai jos.

Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, învăţarea centrată pe elev, orientarea şi consilierea, integrarea elevilor cu nevoi speciale.

  S-au încheiat parteneriate de colaborare cu:

 1. SC Comelf. Bistriţa,
 2. Întreprindere Individuală Negru Emilia Bistrita,
 3. S.C. Paulaner S.R.L.
 4. S.C. Metal Fortex S.R.L.
 • S-a realizat o mobilizare mult mai activǎ a personalului didactic şi nedidactic auxiliar pe tot parcursul anului şcolar.
 • Reabilitarea termică prin montarea de uşi şi geamuri termopan
 • Continuarea amenajării spaţiilor verzi prin plantarea de flori
  S-a vǎzut o preocupare deosebitǎ în ceea ce priveşte:

 1. Promovarea metodelor moderne de predare – învǎţare (adaptarea activitǎţilor din lecţie pentru a promova aceste metode)
 2. Identificarea mai accentuatǎ a nevoilor elevilor
 3. Procurarea activǎ a resurselor materiale necesare desfǎşurǎrii lecţiilor prin metode moderne de predare – învǎţare
 4. Diversificarea metodelor de evaluare